Podział majątku po rozwodzie

Rozwiązanie małżeństwa w wyniku rozwodu sprawia, że między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że określenie, które dobra z majątku wspólnego przypadną, któremu z małżonków wymaga dokonania podziału majątku. Istnieje kilka możliwości dokonania podziału majątku przy rozwodzie, jednak zależą one od tego, czy między małżonkami panuje zgoda co do tego, jak powinien wyglądać podział czy też nie.

W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni, mogą wystąpić z wnioskiem o podział majątku w ramach prowadzonego postępowania rozwodowego. Sąd może jednak nie uwzględnić takiego wniosku, jeśli dojdzie do przekonania, że mogłoby to wpłynąć na wydłużenie postępowania. Inną możliwością, którą mają małżonkowie, jest dokonanie podziału przed notariuszem. W razie, gdy nie mogą oni dojść do porozumienia, niezbędne staje się założenie sprawy o dokonanie podziału przez sąd lub wszczęcie mediacji.

Majątek wspólny i osobisty

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą dobra, które zgromadzili oni w czasie trwania małżeństwa. Każde z  małżonków posiada jednak również majątek osobisty. Tworzą go rzeczy posiadane przed zwarciem małżeństwa, a także niektóre dobra zyskiwane podczas jego trwania. Do takich składników zwiększających majątek osobisty jednego z małżonków należą m.in. uzyskane odszkodowania, spadki oraz otrzymane darowizny. Warto też pamiętać, że małżonkowie mają swobodę kształtowania ram swego majątku wspólnego i mogą go na drodze umowy zawartej przed lub w czasie trwania małżeństwa dowolnie zawężać lub rozszerzać. W przypadku, gdy małżonkowie zawarli tego rodzaju umowę majątkową, podział majątku po rozwodzie musi uwzględniać jej postanowienia.

Podział na dwie równe części?

Co do zasady majątek wspólny jest dzielony na dwie równe części. Istnieją jednak możliwości odstępstwa od tej zasady. Zdarza się bowiem, że sytuacja majątkowa małżonków jest bardziej złożona. Jedno z nich może np. dowieść, że część majątku wspólnego została sfinansowana z jego majątku osobistego. Istnieje też możliwość, że któreś z małżonków pokrywało z majątku wspólnego wydatki związane ze swoim majątkiem osobistym, np. płacąc w ten sposób za modernizacje posiadanej nieruchomości.

W ramach podziału majątku możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o nierówny podział majątku w sytuacji, gdy współmałżonek rażąco i uporczywie uchylał się od starań o powiększenie majątku wspólnego, mimo że miał taką możliwość.

Podział majątku po rozwodzie