Co to są mediacje?

Znalezienie rozstrzygnięcia w przypadku sporu prawnego między dwiema stronami zwykle wymaga odwołania się do decyzji niezawisłego sądu. Postępowania sądowe mogą być jednak długotrwałe i wiązać się z dużymi wydatkami. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość dojścia do porozumienia i zawarcia ugody dzięki prowadzeniu postępowania mediacyjnego. Może ono być rozpoczęte na dowolnym etapie procesu, a w razie powodzenia jego efekty są wiążące dla stron i po zatwierdzeniu przez sąd kończą spór. Sprawdźmy, z czym wiąże się postępowanie mediacyjne.

Na czym polega postępowanie mediacyjne?

Postępowanie mediacyjne to dla stron szansa dojścia do porozumienia i zakończenia procesu dzięki wynegocjowaniu rozwiązania, które uwzględni ich interesy. Mediacje mogą być prowadzone zarówno wskutek postanowienia sądu, jak i na wniosek stron. Co ważne obie strony muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału w takim postępowaniu. Może też ono być przerwane, jeśli któraś ze stron lub obie podejmą taką decyzję. Skorzystać z mediacji można również przed skierowaniem sprawy do sądu.

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone w sprawach, których charakter dopuszcza możliwość zawarcia ugody. Będą to więc rozmaite postępowania cywilne. Mediacja toczy się przed mediatorem, który jest bezstronny i w żaden sposób nie jest powiązany z żadną ze stron. Przebieg całego postępowania toczącego się w tym trybie jest poufny. Informacje przedstawiane w trakcie prowadzonej mediacji nie są ujawniane, a w razie niepowodzenia nie mogą też być wykorzystywane jako argumenty w postępowaniu sądowym.

Zawarcie ugody przed mediatorem będzie zatwierdzone przez sąd. Ugoda podpisana w ramach mediacji będzie więc miała moc ugody zawartej przed sądem.

Dzięki skorzystaniu z mediacji strony mogą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem sporu. W przypadku mediacji związanej z postępowaniem sądowym koszt przy sprawach niezwiązanych z prawami majątkowymi wynosi 150 zł za pierwszą sesję i 100 zł za każdą kolejną. Przy sprawach majątkowych opłata wynosi 1% wartości sporu, jednak nie więcej niż 2000 zł i nie mniej niż 150 zł. W sytuacji, gdy strony decydują się na mediację pozasądową, koszt postępowania jest ustalany indywidualnie.

Co to są mediacje?